Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Osobní odběr objednaného zboží na prodejně:

Adresa: Nademlejnská 1065/6, Praha 9, 198 00

Tel: + 420 724 095 714

Email: info@olince.cz olga.rusnakova@email.cz

Otevírací doba: po telefonické či emailové dohodě.

DOPRAVA

Přepravní služba Zásilkovna po ČR

Při nákupu nad 2000,- Kč je poštovné zdarma!

Cena za dopravu je 79,- Kč 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen“ VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, kterým se rozumí společnost Olga Rusnáková, Hlavatce 99, Tábor, IČO: 65976291 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Soběslavi, Č.j.: MCP09/134941/2022/OŽ/DAN  (dále jen „prodávající„), jako provozovatel webových stránek a e-shopu dostupného na internetové adrese www.olince.cz (dále jen „e-shop“).

Kupujícím se rozumí:

a) spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami.

b) podnikatel – osoba zapsaná v obchodním rejstříku; za podnikatele je dále považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Jednotlivá ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

Kupující není v souvislosti s koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, oprávněn používat jakékoliv registrované značky, obchodní názvy, firemní loga či patenty prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva – Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP.

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), který je jako závazné potvrzení objednávky explicitně označen. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. Automatické potvrzení přijetí objednávky generované systémem e-shopu Olince.cz se za potvrzení objednávky nepovažuje a slouží výhradně pro informační účely kupujícího.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou přístupné, včetně jejich předchozích verzí, na webových stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a závislé výhradně na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před převzetím zboží. Prodávající požaduje zaplacení zálohy nebo obdobné platby pouze v případě specifických požadavků kupujícího a o této skutečnosti bude kupující vždy dopředu upozorněn.

Prodávající neuzavírá kupní smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

Kupující má vždy možnost obrátit se telefonicky, písemně či jinak na prodávajícího se svou stížností, a pokud nebude stížnost kupujícího vyřízena kladně, má právo obrátit se stížností na příslušný státní orgán dohledu či dozoru.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Odesláním objednávky bere kupující na vědomí, že může docházet ke zpracování jeho osobních údajů prodávajícím zejména za účelem plnění kupní smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookies

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a s tím souvisejících zákonných (zejména účetních) povinností a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou, kdy to vyžadují právní předpisy či za účelem distribuce zboží (sdělení jména a adresy dodání, telefonního čísla pro informaci o datu a čase dodání) a provedení platby za objednané zboží.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující má právo

 • (I) přístupu ke svým osobním údajům,
 • (II) na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům,
 • (III) získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají kupujícího, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány,
 • (IV) pokud tomu tak je, má kupující právo získat přístup k těmto osobním údajům,
 • (V) obdržet od prodávajícího osobní údaje, jež mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a
 • (VI) požadovat, aby prodávající na vyžádání kupujícího tyto údaje předal třetí straně či třetím stranám,
 • (VII) na opravu jeho osobních údajů a
 • (VIII) na omezení jejich zpracování.

Žádosti kupujícího prodávající vyhoví bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce od jejího obdržení; tuto lhůtu může prodávající v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V případě, že se kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice.

III. Otevírací doba

Objednávky přes e-shop 24h denně, 7 dní v týdnu.

Prodejna a výdejní místo má otevírací dobu pondělí až sobota 9:00 – 20:00, neděle 10:00 – 19:00.

IV. Ceny

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (viz „Základní informace“).

V. Objednávání

 • prostřednictvím e-shopu
 • elektronickou poštou na adrese pridat email
 • telefonicky na pridat telefon
 • osobně pridat adresu

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího

telefonický kontakt sloužící zejména pro případný kontakt přepravních společností za účelem doručení zboží kupujícímu

kód a název zboží dle ceníku

jednotkovou cenu

způsob platby a dopravy

dodací adresu, liší-li se od fakturační adresy kupujícího

všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Při realizaci nákupu přes e-shop využívá kupující odpovídající webové rozhraní.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše.

V případě, že kupující spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, musí o svém odstoupení informovat prodávajícího formou emailu. Odstoupení od kupní smlouvy je rovněž možné na základě vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto VOP a musí být v uvedené lhůtě odeslán na výše uvedenou adresu prodejny Petit Bateau.

V případě, že kupující spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od kupujícího spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodaní. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než obdrží zbožíd, nebo než mu kupující spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od podnikatele obdržel.

Kupující spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením zboží, a to v závislosti na způsobu, jakým se kupující spotřebitel rozhodne zboží vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, pokud je to možné, v původním obalu, nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, originálními neodstraněnými štítky, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které kupující spotřebitel obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje kupující spotřebitel jeho odesláním na kontaktní adresu prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

VII. Platební podmínky

Kupní cenu zboží je možno hradit následujícími způsoby

a) platbou předem bankovním převodem

b) platbou kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu

c) v České republice na dobírku, při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

d) v hotovosti nebo platební kartou přes platební terminál při osobním odběru na prodejně pridat adresu

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou v rámci ČR a Slovenska:

Zboží je kupujícímu zasláno přepravní kurýrní službou. Přepravce dodává zásilky po České republice.

Kupující si zboží může vyzvednout osobně na adrese pridat adresu

V případě objednání zboží přes e-shop je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo email, dříve není možné zboží vyzvednout. Objednávka je pro kupujícího připravena k vyzvednutí po dobu 3 kalendářních dnů.

IX. Odpovědnost z vadného plnění a záruka za jakost

Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím je Česká obchodní inspekce (ČOI). Více informací naleznete na www.coi.cz

Tyto VOP jsou platné od 27.3.2023 a v plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky.